Rozvoj a zkvalitnění sociální práce ÚP

Název projektu

Rozvoj a zkvalitnění výkonu činností sociální práce Úřadu práce v Moravskoslezském kraji

Číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001478

Realizátor projektu

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Operační program

Zaměstnanost

Termín realizace

1. 11. 2016 – 28. 2. 2018

Cílem projektu je podpora rozvoje a zkvalitnění výkonu činností sociálních pracovníků začleněných do odd. nepojistných sociálních dávek 22 kontaktních pracovišť Úřadu práce Moravskoslezského kraje související s uplatňováním metod sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace osob ohrožených i sociálně vyloučených. Podpora má hlavně zlepšit současný stav a zároveň má také položit základní, v budoucnu i bez projektu udržitelnou platformu pokračujících nástrojů v duchu jednotného systému podpory metod sociální práce na kontaktních pracovištích Úřadu práce v MSK.

Klíčové aktivity projektu

Obecné informace k aktivitám (PDF)

Supervize
prostřednictvím nastavení způsobu plánování i realizací nezávislé podpory. Je efektivním nástrojem pomoci sociálním pracovníkům v řešení problémových situací.

Facilitace
- realizace síťování sociálních pracovníků napříč institucemi, organizacemi a rezorty směřující k výměně zkušeností v dobré i špatné praxi při řešení situace klientů. 
 
 

Otázky a odpovědi

FACILITACE

1. Co je to facilitace?

Facilitace znamená „něco ulehčovat“; usměrňovat komunikaci.
Je to styl vedení diskuse, jehož účelem je:
 • zapojení všech zúčastněných do dialogu a procesu rozhodování,
 • podnícení tvořivosti při stanovování cílů a jejich naplnění

2. Jakou úlohu má facilitátor?

Facilitátor je nezávislý a nestranný člověk, který je víceméně zodpovědný za proces diskuse. Facilitátor vede/moderuje setkání a diskuzi.
Mezi jeho základní úkoly patří: 
 • vést setkání
 • regulovat efektivní diskusi,
 • udržet strukturu setkání,
 • napomáhat skupině vyjasnit její cíle a očekávané výstupy

3. Jakým způsobem můžou facilitaci využít zaměstnanci ÚP

a) přímé – využití facilitátora k vedení setkání; zavedení platformy pro spolupráci. 

b) nepřímé – získání představy o některých nástrojích facilitace k vedení skupinových diskusí - „jak vést diskuzi“, i kdybychom neměli facilitátora „zvenčí“.
 
4. Jaké jsou cíle facilitátora?
 
Mezi základní cíle facilitace patří: 
 • umožnit vyjádření a aktivní zapojení všech členů skupiny
 • umožnit vznik a sběr pestrého množství nápadů
 • umožnit vyváženou diskusi lidí s různým pracovním či společenským statusem
 • umožnit vznik společných výstupů
 • umožnit konstruktivní řešení konfliktu
 • podpořit kooperaci
 • podpořit kritické a konstruktivní zvažování možných řešení
 • podpořit společnou zodpovědnost účastníků za realizaci řešení nebo plánu
 • dosáhnout porozumění
 • dosáhnout pojmenování emocí a osobních významů k tématu nebo ostatním osobám
 • získat jasnou definici cíle a porozumění smyslu setkání
 • získat všestranně uspokojivou dohodu

5. Jaké jsou fáze facilitace?

 1. Příprava
 2. Program
 3. Zahájení
 4. Vedení
 5. Ukončení
 6. Výstupy
 7. Vyhodnocení

Kontakt

Ing. Sabrina Hrancová
tel. 770 111 007
e-mail: sabrina@educocentrum.cz