Inkluze - pedagogická podpora (ZŠ, 2. stupeň) - 8 hodin

Obrázek kurzu
DVPP Inkluze pedagog Šablony

Obsah kurzu

Tento kurz je vytvořen pro šablonu II/2.8 pro ZŠ. Jeho celkový rozsah je 8 hodin. Obsahem semináře je podrobné seznámení s nově zaváděným podpůrným opatřením v rámci společného vzdělávání - plánem pedagogické podpory, jeho účelem, strukturou a způsobem vytváření, používání a vyhodnocování.

Název vzdělávacího programu: Jak zpracovat plán pedagogické podpory na 2. stupni ZŠ v rámci společného vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-25266/2016-2-648

V rámci druhého stupně základní školy bude plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovávat obvykle třídní učitel s podporu výchovného poradce, případně školního poradenského pracoviště ve spolupráci s vyučujícími dalších vyučovacích předmětů, ve kterých je podpora žáka potřebná. To klade nároky na komunikace a efektivní organizaci práce. Smyslem tvorby, provádění a vyhodnocování PLPP je pomoci žákovi překonat obtíže, nikoli zatížit učitele další administrativou.

Aby však učitel mohl dobře plánovat kroky směřující k vytvoření plánu pedagogické podpory, musí s ním být dobře seznámený. Netýká se to pouze jednotlivých položek formuláře, ale především porozumění smyslu zpracování tohoto dokumentu a na tomto základě řízení procesu získávání informací o žácích a promýšlení kroků na jejich podporu v každodenní činnosti. Mnoho činností pro dosažení úspěch u svých žáků dobří učitelé dělají instinktivně, měli by mít možnost v diskusi se ujistit, kdy nastal čas pro písemné zpracování PLPP. Součástí vzdělávání je i pochopení širších souvislostí, jakými je například role PLPP v případě nutnosti využití vyšších stupňů podpory.

Hlavním vzdělávacím cílem kurzu je zvýšit znalosti vedení škol a učitelů v oblasti požadavků plynoucích z úpravy RVP ZV a jejich schopnost tyto požadavky prakticky aplikovat v práci s ŠVP vlastní školy.

Kurz je realizován prostřednictvím jednoho osmihodinového vyučovacího modulu, v němž se účastník dozví:

  • Co je plán pedagogické podpory, z čeho vychází a jaký je jeho účel
  • O struktuře a obsahu PLPP - jak pracovat s formulářem, jak získávat podklady, interaktivní formuláře jako pomoc pedagogům
  • Řízení tvorby PLPP - efektivní komunikace mezi pedagogy, role třídního učitele, koordinace a vedení porad zaměřených na tvorbu PLPP
  • O spolupráci se zákonným zástupcem žáka - jak komunikovat a co si připravit
  • Konkrétních příkladech z praxe, zpracování ukázkového PLPP, práci s kazuistikami

 

Individuální domluva

Obsah kurzu

Tento kurz je vytvořen pro šablonu II/2.8 pro ZŠ. Jeho celkový rozsah je 8 hodin. Obsahem semináře je podrobné seznámení s nově zaváděným podpůrným opatřením v rámci společného vzdělávání - plánem pedagogické podpory, jeho účelem, strukturou a způsobem vytváření, používání a vyhodnocování.

Název vzdělávacího programu: Jak zpracovat plán pedagogické podpory na 2. stupni ZŠ v rámci společného vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-25266/2016-2-648

V rámci druhého stupně základní školy bude plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovávat obvykle třídní učitel s podporu výchovného poradce, případně školního poradenského pracoviště ve spolupráci s vyučujícími dalších vyučovacích předmětů, ve kterých je podpora žáka potřebná. To klade nároky na komunikace a efektivní organizaci práce. Smyslem tvorby, provádění a vyhodnocování PLPP je pomoci žákovi překonat obtíže, nikoli zatížit učitele další administrativou.

Aby však učitel mohl dobře plánovat kroky směřující k vytvoření plánu pedagogické podpory, musí s ním být dobře seznámený. Netýká se to pouze jednotlivých položek formuláře, ale především porozumění smyslu zpracování tohoto dokumentu a na tomto základě řízení procesu získávání informací o žácích a promýšlení kroků na jejich podporu v každodenní činnosti. Mnoho činností pro dosažení úspěch u svých žáků dobří učitelé dělají instinktivně, měli by mít možnost v diskusi se ujistit, kdy nastal čas pro písemné zpracování PLPP. Součástí vzdělávání je i pochopení širších souvislostí, jakými je například role PLPP v případě nutnosti využití vyšších stupňů podpory.

Hlavním vzdělávacím cílem kurzu je zvýšit znalosti vedení škol a učitelů v oblasti požadavků plynoucích z úpravy RVP ZV a jejich schopnost tyto požadavky prakticky aplikovat v práci s ŠVP vlastní školy.

Kurz je realizován prostřednictvím jednoho osmihodinového vyučovacího modulu, v němž se účastník dozví:

  • Co je plán pedagogické podpory, z čeho vychází a jaký je jeho účel
  • O struktuře a obsahu PLPP - jak pracovat s formulářem, jak získávat podklady, interaktivní formuláře jako pomoc pedagogům
  • Řízení tvorby PLPP - efektivní komunikace mezi pedagogy, role třídního učitele, koordinace a vedení porad zaměřených na tvorbu PLPP
  • O spolupráci se zákonným zástupcem žáka - jak komunikovat a co si připravit
  • Konkrétních příkladech z praxe, zpracování ukázkového PLPP, práci s kazuistikami

 

Lektoři

lektor-1

Mgr. Anna Doubková , lektor

Posláním Mgr. Anny Doubkové je  pomáhat v profesní reflexi a sebereflexi, a to především učitelům a vedení ve školách, ale i ve firmách; pomáhat kultivovat mezilidské vztahy a schopnost komunikovat. Mgr. Anna Doubková pracuje ve dvojici s PaedDr Karlem Tomkem - dvojice Doubková - Tomek působí po celé České republice.
lektor-2

PaedDr. Karel Tomek , lektor

je certifikovaným lektorem implementátorem pro společné vzdělávání. Pracuje ve stálém tandemu s Mgr. Annou Doubkovou (Doubková - Tomek, D&T, DaT) a stejně jako ona je pedagogem s dlouholetou pedagogickou praxí. Jejich témata jsou výukové metody, práce s motivací žáků i dospělých – učitelů i jiných pracovníků. Již druhou desítku let působí jako lektoři DVPP, a to i prostřednictvím moderních technologií (včetně eLearningu). Jsou autory různých článků, publikací a knih. Za důležité považují téma tvorby a následné inovace školních vzdělávacích programů, spolupracují s ČŠI při implementaci systémů InspIS ve školách. Práce se ŠVP je aktuální právě v období zavádění společného vzdělávání do praxe. Školám poskytují konzultace a metodickou podporu. Působí také jako koučové a mentoři v různých oblastech ve školství i mimo něj.