Všeobecné obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů (PDF)

Prohlášení o zpracování osobních údajů (PDF)

A. Otevřené vzdělávácí akce

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi Objednavateli vzdělávacích akcí a jejich Poskytovatelem, společností EDUCO CENTRUM s.r.o.

 Obsah

I. Vymezení pojmů
II.. Objednávka otevřené vzd. akce
III.. Platební podmínky
IV. Odstoupení od objednávky, storno podmínky
V. Ostatní
VI. Reklamační podmínky

I. Vymezení pojmů

1. Vzdělávací akce společnosti EDUCO CENTRUM s.r.o. zahrnují celoživotní vzdělávání dospělých ve formě vzdělávacích seminářů a rekvalifikačních kurzů akreditovaných MŠMT, MPSV, MZe, MZ a MV, online webinářů, a dalších typů vzdělávacích programů, a to jak ve formě uzavřených kurzů realizovaných pro skupinu osob v rámci jedné organizace, tak ve formě otevřených akcí realizovaných pro zájemce z řad jednotlivců.

2. Otevřené vzdělávací akce jsou akce realizované s možností volného vstupu zájemců, účastníků z řad cílové skupiny, pro které je vzdělávací akce určena, popř. akreditována.

3. Objednavatel je zájemce o realizaci otevřené vzdělávací akce, který učiní závaznou Objednávku (fyzická či právnická osoba). Objednavatel může být zároveň také Účastníkem.

4. Účastník je fyzickou osobou a je vždy konečným příjemcem služby. 

5. Objednávka je kupní smlouva na vzdělávací akci v písemné nebo elektronické podobě.

6. Poskytovatel je společnost EDUCO CENTRUM s.r.o., Krnov, IČ 26869250, DIČ CZ26869250. Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 50834.

II. Objednávka

1. Objednavatel je povinen Objednávku vyhotovit v písemné podobě, uvést v ní všechny údaje a náležitosti (v souladu s údaji v Obchodním rejstříku, pokud je v něm subjekt registrován), přičemž tento požadavek se považuje za splněný i v případě, kdy je Objednávka učiněná elektronicky ve formě emailu či prostřednistvím objednávkového formuláře, který Poskytovatel uveřejnil na svých www stránkách nebo na sociálních sítích. Každá takto učiněná, odeslaná nebo předaná Objednávka ze strany Objednavatele je závazná.

2.  Objednávka je Poskytovatelem vzdělávací akce obratem písemně potvrzena.

3. Odesláním nebo předáním objednávky Objednavatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů, stvrzuje rovněž svůj souhlas a seznámení se s obchodními podmínkami Poskytovatele a také stvrzuje svůj souhlas a seznámení s podmínkami o Ochraně sobních údajů - GDPR viz Ochrana osobních údajů (PDF).

4. Dojde-li k jakékoli změně údajů týkajících se objednávky na straně Objednavatele, je zapotřebí o takových skutečnostech neprodleně písemně informovat Poskytovatele.

5. Účastníci jsou do vzdělávací akce zařazováni dle pořadí příchozích uhrazených Objednávek. Nárok na účast Účastníkovi vzniká až po uhrazení stanovené smluvní ceny za vzdělávací akci.

6.  V případě nezařazení Účastníka na vzdělávací akci, např. pro velký počet zájemců, bude Účastník o této skutečnosti včas informován telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu s nabídkou náhradního řešení.

7. V případě vážných důvodů ze strany Poskytovatele (např. nedostatečného naplnění kurzu, vážného problému na straně lektora apod.) si Poskytovatel vyhrazuje právo na zrušení vzdělávací akce. O zrušení vzdělávací akce bude Objednavatel informován nejpozději 3 dny před jejím plánovaným zahájením, či při závažném a předem neočekávaném důvodu ihned poté, co se Poskytovatel o vážném důvodu dozvěděl. Objednavateli bude nabídnuta náhradní varianta plnění, popř. vráceno již zaplacené kurzovné.

8. Objednavatel vzdělávací akce svým přihlášením dává souhlas Poskytovateli se zpracováním osobních údajů účastníků v souladu s příslušnými ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, po dobu neurčitou shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje uvedené v Objednávce. Osobní údaje zahrnují zejména identifikační údaje účastníků vzdělávání (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, pracovní zařazení, osobní e-mail. či tel.). Osobní údaje budou zpracovávány Poskytovatelem v rozsahu nutném pro účely zajištění výuky, pro potřeby evidence vzdělávacích akcí a účasti na nich, pro účely nabídky dalších služeb. Objednavatel je oprávněn kdykoli takto udělený souhlas odvolat, a to doručením písemného odvolání uděleného souhlasu do sídla Poskytovatele.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Objednávky.

Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se Objednatel domníval, že zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li Objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Objednatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení souvisejících se službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele.

III. Platební podmínky

1. Úhradu vzdělávací akce může Objednavatel provést bankovním převodem, platební kartou nebo platbou hotově v sídle Poskytovatele.

2. Při zvolené možnosti platby bankovním převodem je Objednavateli zaslána emailem výzva k platbě, kterou je nutné uhradit dle pokynů výzvy. Následně po úhradě bude Objednavateli vystavena faktura (daňový doklad) a zaslána elektronicky. Faktura v tištěné podobě je zasílána poštou pouze na základě vyžádání Objednavatele.

3. Při zvolené možnosti platby platební kartou on-line, bude platba provedena přes platební bránu GP webpay na webových stránkách EDUCO CENTRUM s.r.o. Doklad o provedené platbě obdrží Objednavatel do svého emailu, který vyplnil při registraci na webových stránkách EDUCO CENTRUM s.r.o.

4. Při zvolené možnosti platby hotově se Objednavatel v pracovních dnech dostaví do sídla Poskytovatele na adrese Revoluční 45, Krnov, kde uskuteční platbu hotovosti, na kterou mu bude vystaven daňový doklad o zaplacení.

5. V případě, že účastnický poplatek zahrnuje občerstvení (pouze u vybraných vzdělávacích akcí), je tím nejčastěji myšleno poskytnutí 1 x coffeebreaku (káva, čaj, voda, drobná svačina) pro každého účastníka.

IV. Odstoupení od Objednávky

1. Odstoupení od Objednávky a případná storna Objednávek jsou přijímána pouze písemně včetně elektronicky ve formě emailu.

2. Objednavatel má možnost odstoupit od Objednávky a zrušit svoji účast, popřípadě účast osob, které na vzdělávací akci přihlásil, a to nejpozději 14  dní před datem jejího konání. V tomto případě má Poskytovatel nárok na storno poplatek ve výši 30 % z účastnického poplatku či sjednané ceny.

3. V případě odhlášení Objednavatele 7-13 dní před datem konání vzdělávací akce, má Poskytovatel nárok na storno poplatek ve výši 50 % z účastnického poplatku či sjednané ceny.

4. Při pozdějším odhlášení Objednatele (méně než 7 dní) před začátkem vzdělávací akce, má Poskytovatel nárok na storno poplatek ve výši 100 % z účastnického poplatku či sjednané ceny.

5. Při stornu vzdělávací akce nejsou přijímány žádné omluvy ze strany Objednavatele (např. nemoc, rodinné důvody). V případě, že se účastník, pro kterého je místo na vzdělávací akci rezervováno, nemůže objednané vzdělávací akce zúčastnit, je Objednavatel oprávněn vyslat náhradního účastníka. Tuto změnu musí Objednavatel Poskytovateli nahlásit (telefonicky, emailem) nejpozději bezprostředně před zahájením otevřené vzdělávací akce a je povinen dodat osobní údaje o náhradním účastníkovi.

6. Ke dni doručení storna bude vystaven příslušný daňový doklad.

7. Poskytovatel může dostoupit od objednávky a jejího plnění v průběhu celé vzdělávací akce, a to převážně z důvodu porušení Účastníkem závažně nebo opakovaně Organizačního řádu Poskytovatele. V tomto případě má Poskytovatel nárok na 100% sjednané ceny. Poskytovatel rovněž může odstoupit od plnění vzdělávací akce u Účastníka, u kterého nabude přesvědčení, že daná vzdělávací akce není pro Účastníka vhodná např. z důvodu jeho osobních dispozic nebo dispozic vzdělávané skupiny. V tomto případě bude Objednavateli vrácena adekvátní (nevyčerpaná) část sjednané ceny. 

V. Ostatní ujednání

1. Nejpozději 3 dny před konáním vzdělávací akce budou Objednavateli emailem zaslány podrobné informace k místu a času konání vzdělávací akce.

2. Objednavatel či Účastník Otevřené vzdělávací akce projevuje svůj souhlas se zveřejněním fotografií a videozáznamů z akce, která je předmětem Objednávky. Objednavatel může vyslovit nesouhlas se zveřejněním určité fotografie nebo videozáznamu, jen přímo v okamžiku jejího pořízení či záznamu. Poskytovatel je povinen tento nesouhlas respektovat. Zveřejnění fotografií, zvukového či video záznamu, vytvořeného díla, předmětů v rámci aktivit vzdělávací akce je možné na www a sociálních sítích Poskytovatele, na reklamních letáčcích a brožurách Poskytovatele a dalších marketingových předmětech Poskytovatele.

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na úpravu programu v rámci vzdělávací akce, změnu lektora, učebních a přednáškových prostor, změnu termínů a výukových dnů. O této skutečnosti bude Objednavatel včas informován.

4. Absolventi akreditovaných otevřených vzdělávacích akcí, v případě splnění studijních podmínek, obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávací akce.

VI. Reklamační podmínky

1. Reklamaci/stížnost uplatňuje Objednavatel vždy písemně, neprodleně po zjištění předmětu reklamace, a to na adresu EDUCO CENTRUM s.r.o., Revoluční 955/45, 794 01 Krnov.

2. Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat: jméno a příjmení Objednavatele, kontaktní údaje Objednavatele (e-mail, adresa, telefon), číslo smlouvy/ objednávky (variabilní symbol uvedený v pokynech k platbě), popis předmětu reklamace. Nebude-li zaslaná písemnost Objednavatele Poskytovateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace, nebude tato písemnost kvalifikována jako reklamace.

3. Způsob a lhůta vyřízení reklamace: Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace od Objednavatele. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace doručena na výše uvedenou adresu Poskytovatele. Pokud Poskytovatel uzná reklamaci jako oprávněnou, zajistí obratem nápravu stavu a nabídne Objednavateli adekvátní kompenzaci, ať již formou náhradního plnění nebo finanční a to na základě dohody s ohledem na preferenci zákazníka.

V Krnově dne 1. 10. 2022

B. Uzavřené vzdělávací akce

Verze pro tisk (PDF)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi Objednavateli vzdělávacích akcí a jejich Poskytovatelem, společností EDUCO CENTRUM s.r.o.

Obsah

I. Vymezení pojmů
II. Objednávka uzavřené vzd. akce
III. Platební podmínky
IV. Odstoupení od objednávky, storno podmínky
V. Ostatní
VI. Reklamační podmínky

I. Vymezení pojmů

1. Vzdělávací akce společnosti EDUCO CENTRUM s.r.o. zahrnují celoživotní vzdělávání dospělých ve formě vzdělávacích seminářů a rekvalifikačních kurzů akreditovaných MŠMT, MPSV, MZE, MZ a MV, online webinářů, a dalších typů vzdělávacích programů, a to jak ve formě uzavřených kurzů realizovaných pro skupinu osob v rámci jedné organizace, tak ve formě otevřených akcí realizovaných pro zájemce z řad jednotlivců.

2. Uzavřené vzdělávací akce nebo Uzavřené pobytové vzdělávací akce jsou kurzy připravené a realizované pro uzavřenou skupinu účastníků v rámci jedné organizace (nebo dle dohody v rámci více organizací).

3. Objednavatel je zájemce o realizaci uzavřené vzdělávací akce, který učiní závaznou Objednávku.

4. Objednávka je kupní smlouva na vzdělávací akci v písemné nebo elektronické podobě.

5. Poskytovatel je společnost EDUCO CENTRUM s.r.o., Krnov, IČ 26869250, DIČ CZ26869250. Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 50834.

II. Objednávka

1. Objednavatel je povinen Objednávku vyhotovit v písemné podobě, uvést v ní všechny údaje a náležitosti (v souladu s údaji v Obchodním rejstříku, pokud je v něm subjekt registrován), přičemž tento požadavek se považuje za splněný i v případě, kdy je Objednávka učiněná elektronicky ve formě emailu. Každá takto učiněná, odeslaná nebo předaná Objednávka ze strany Objednavatele je závazná.

2. Objednávka je Poskytovatelem vzdělávací akce obratem písemně potvrzena.

3. Odesláním nebo předáním objednávky Objednavatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů, stvrzuje rovněž svůj souhlas a seznámení se s obchodními podmínkami Poskytovatele.

4. Dojde-li k jakékoli změně údajů týkajících se objednávky na straně Objednavatele, je zapotřebí o takových skutečnostech neprodleně písemně informovat Poskytovatele.

5. Objednavatel vzdělávací akce svým přihlášením dává souhlas Poskytovateli se zpracováním osobních údajů účastníků v souladu s příslušnými ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, po dobu neurčitou shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje uvedené v Objednávce. Osobní údaje zahrnují zejména identifikační údaje účastníků vzdělávání (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, pracovní zařazení). Osobní údaje budou zpracovávány Poskytovatelem v rozsahu nutném pro účely zajištění výuky, pro potřeby evidence vzdělávacích akcí a účasti na nich, pro účely nabídky dalších služeb. Objednavatel je oprávněn kdykoli takto udělený souhlas odvolat, a to doručením písemného odvolání uděleného souhlasu do sídla Poskytovatele.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Objednávky.

Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se Objednatel domníval, že zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li Objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6. Objednatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení souvisejících se službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele.

III. Platební podmínky

1. Při objednání vzdělávací akce (s časovou dotací do 64 hod.) vystaví Poskytovatel zálohovou fakturu ve výši 30 % z ceny vzdělávací akce.  Po ukončení vzdělávací akce vystaví Poskytovatel fakturu. Ve faktuře bude uvedena celková částka vzdělávací akce a uhrazená záloha. Všechny faktury budou odeslány Objednateli elektronicky.

2. Při objednání vzdělávací akce (s časovou dotací nad 65 hod.) vystaví Poskytovatel zálohovou fakturu ve výši 30 % z ceny vzdělávací akce. V průběhu vzdělávání bude 15 dní po skončení čtvrtletí vystavena faktura na poměrnou část vzdělávací akce. Po ukončení vzdělávací akce Poskytovatel vystaví fakturu. Všechny faktury budou odeslány objednateli elektronicky.

3. Faktura v tištěné podobě je zasílána poštou pouze na základě vyžádání Objednavatele.

4. Není-li fakturovaná částka uhrazena v rámci standartní smluvené splatnosti faktury, Poskytovatel si vyhrazuje právo účtovat poplatky za upomínky a úroky z prodlení dle OZ č.89/2012 Sb. § 1970.

IV. Odstoupení od Objednávky

1. Odstoupení od Objednávky a případná storna Objednávek jsou přijímána pouze písemně včetně elektronicky ve formě emailu.

2. Objednavatel má možnost odstoupit od Objednávky a zrušit svoji účast na Uzavřené vzdělávací akci nejpozději 14 dní před datem jejího konání. V tomto případě má Poskytovatel vzdělávací akce nárok na storno poplatek ve výši 30 % sjednané ceny Uzavřené vzdělávací akce.

3. Objednavatel má možnost odstoupit od Objednávky a zrušit svoji účast na Uzavřené pobytové vzdělávací akci nejpozději do 14 dní před datem jejího konání. V tomto případě má Poskytovatel vzdělávací akce nárok na storno poplatek ve výši 50% sjednané ceny Uzavřené pobytové vzdělávací akce.

4. Při pozdějším odhlášení Objednatele (méně než 14 dní) z Uzavřené vzdělávací akce nebo Uzavřené pobytové vzdělávací akce musí uhrazena plná cena kurzovného, je však možné delegovat náhradního účastníka (náhradní účastníky). Tuto změnu musí Objednavatel Poskytovateli nahlásit (telefonicky, emailem) nejpozději bezprostředně před zahájením Uzavřené vzdělávací akce a je povinen dodat osobní údaje o náhradním účastníkovi.

5. Ke dni doručení storna bude vystaven příslušný daňový doklad.

V. Ostatní ujednání

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na úpravu programu v rámci vzdělávací akce, změnu lektora, učebních a přednáškových prostor. O této skutečnosti bude Objednavatel včas informován.

2. Absolventi všech uzavřených vzdělávacích akcí (v případě splnění studijních podmínek) obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávací akce.

VI. Reklamační podmínky

1. Reklamaci/stížnost uplatňuje Objednavatel vždy písemně, neprodleně po zjištění předmětu reklamace, a to na adresu EDUCO CENTRUM s.r.o., Revoluční 955/45, 794 01 Krnov.

2. Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat: jméno a příjmení Objednavatele, kontaktní údaje Objednavatele (e-mail, adresa, telefon), číslo smlouvy/ objednávky (variabilní symbol uvedený v pokynech k platbě), popis předmětu reklamace. Nebude-li zaslaná písemnost Objednavatele Poskytovateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace, nebude tato písemnost kvalifikována jako reklamace.

3. Způsob a lhůta vyřízení reklamace: Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace od Objednavatele. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace doručena na výše uvedenou adresu Poskytovatele. Pokud Poskytovatel uzná reklamaci jako oprávněnou, zajistí obratem nápravu stavu a nabídne Objednavateli adekvátní kompenzaci, ať již formou náhradního plnění nebo finanční a to na základě dohody s ohledem na preferenci zákazníka.

V Krnově dne 1. 1. 2022