Mediace - metoda, profese, konkurenceschopnost

Název projektu

Mediace - metoda, profese, konkurenceschopnost

Číslo projektu

CZ.1.07/3.2.07/03.0030

Operační program

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory

7.3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Termín realizace

1.8.2012 - 30.7.2014

Celkový rozpočet projektu

3522559.00

Výše finanční podpory

3522559.00

Hlavním cílem projektu je vytvoření zcela nového (dosud neexistujícího) komplexního systému vzdělávání v mediaci a mediačních dovednostech. Tento systém bude reagovat na neuspokojované požadavky CS v rámci rozvoje jejích odborných kompetencí a s tím související konkurenceschopnosti a také na nové prostředí pro vykonávání profese mediátora, které právě nastavuje chystaný zákon o mediaci. Projekt pružně reaguje na mezeru, která v této oblasti vzdělávání vznikla, s cílem vytvořit systém skutečně aktuální, životaschopný, odrážející vyvíjející se potřeby dalšího vzdělávání v rámci různých etap profesního vývoje CS.

Projekt „Mediace- metoda, profese, konkurenceschopnost“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
 
Cíle projektu - co projekt nabízí
Hlavním cílem projektu je vytvoření zcela nového (dosud neexistujícího) komplexního systému vzdělávání v
mediaci a mediačních dovednostech. Tento systém bude reagovat na neuspokojované požadavky CS v rámci
rozvoje jejích odborných kompetencí a s tím související konkurenceschopnosti a také na nové prostředí pro
vykonávání profese mediátora, které právě nastavuje chystaný zákon o mediaci.
Projekt pružně reaguje na mezeru, která v této oblasti vzdělávání vznikla, s cílem vytvořit systém skutečně
aktuální, životaschopný, odrážející vyvíjející se potřeby dalšího vzdělávání v rámci různých etap profesního
vývoje CS.
 
Hlavní cíl projektu bude realizován pomocí dílčích, specifických cílů:

1. Vytvoření pružného modulového systému dalšího vzdělávání odrážejícího skutečné potřeby a specifika CS s
postihnutím rozdílu ve stupni profesního i edukativního vývoje.

2. Tvorba 31 vzdělávacích programů včetně výukových materiálů pro potřeby dalšího vzdělávání CS v
Moravskoslezském kraji. Programy, u kterých to budou akreditační pravidla dovolovat, budou po ukončení
pilotáže akreditovány u příslušných ministerstev (MPSV, MŠMT, MV, MZ).

3. Realizace 16 pilotních vzdělávacích programů s cílem ověření nastavení těchto programů.

4. Zapojení min. 144 zástupců z řad CS do realizací pilotáží. Kurzy budou realizovány pro počet 9 až 12 účastníků
(optimální pro trénink modelových situací je násobek 3). Do výuk budou zapojeni zástupci CS z co možná
nejširšího spektra profesí ­ v rámci rozšíření filozofie využití mediace a ověření praktičnosti a užitečnosti pro
jednotlivé profese.

5. Vytvoření a nastavení podmínek pro pokračování vzdělávacích programů v komerčních podmínkách.
 
Cílů chceme dosáhnout díky:

    ­ vytvoření odborných týmů pro tvorbu a realizaci programů lektor + garant (+supervizor),
    ­ vytvoření pozice odborného garanta v rámci projektového týmu ­ garance kvality a kontrola,
    ­ poskytnutí nových programů CS v rámci ověření,
    ­ analýzou zpětných vazeb,
    ­ finálním nastavením systému.
     
Cílová skupina
Projekt dělí CS podle forem (a intenzity) vzdělávání, které budou těmito skupinami vyhledávány ­ podle stupně využití technik mediace v rámci profese dané osoby/činnosti organizace. U obou částí CS se další vzděl.
zaměřuje na rozvoj odborných kompetencí.

1. Profesní vzdělávání v mediaci
Zde patří profesní mediátoři. Tato oblast sdružuje CS pocházející ze všech možných profesních odvětví.
Společným znakem členů CS je to, že chtějí vykonávat nebo již vykonávají (i) profesi mediátora. Jedná se např. o
advokáty, pracovníky rodinných mediačních center, pracovníky Probační a mediační služby, mediátory z oblasti
soukromě právních, obchodních, spotřebitelských, občanskoprávních sporů...
Potřeby této CS, které projekt řeší, se týkají chybějícího komplexního dalšího vzdělávání, které potřebují jako
kvalitativní podporu své hlavní vykonávané činnosti.

2. Vzdělávání v základních dovednostech konstruktivního řešení konfliktů
V rámci této potřebnosti je CS velmi široká, zasahuje do většiny odvětví. Jedná se o osoby/organizace posilující
si v rámci dalšího vzdělávání v nabízených technikách svou konkurenceschopnost.
Dílčími cílovými skupinami jsou:
­- pracovníci poskytovatelů sociálních služeb,
­- pracovníci státní správy a samosprávy,
­- pracovníci ve školství,
­- pracovníci ve zdravotnictví,
­- pracovníci ve službách (zejména v poradenství),
­- pracovníci v obchodu,
­- zaměstnavatelé,
­- personalisté.

Potřeby této cílové skupiny, lze vyjádřit ve dvou úrovních:

I. Pro lepší vykonávání dosavadní profese ­ mediační techniky jako pracovní kompetence ­ konkurenceschopnost
jedinců.

II. Pro účel zásadní změny charakteru poskytované služby, popř. začlenění mediačních
technik do systému řešení sporů v organizaci ­ mediace jako aktivní filozofie řešení sporů v organizaci ­
konkurenceschopnost organizací.

Projekt plánuje zapojení min. 144 zástupců CS v rámci absolvování pilotních výuk.

Plánované výstupy projektu
- 31 nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích programů v mediaci,
- 16 pilotně ověřených nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích programů v mediaci,
- minimálně 108 úspěšně podpořených osob (úspěšní účastníci kurzů získají osvědčení o jejich absolvování).