Rozvoj a zkvalitnění sociální práce ÚP

Název projektu

Rozvoj a zkvalitnění výkonu činností sociální práce Úřadu práce v Moravskoslezském kraji

Číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001478

Realizátor projektu

EDVIA, zapsaný ústav rozvoje lidských zdrojů

Operační program

Zaměstnanost

Termín realizace

1. 11. 2016 – 28. 2. 2018

Cílem projektu je podpora rozvoje a zkvalitnění výkonu činností sociálních pracovníků začleněných do odd. nepojistných sociálních dávek 22 kontaktních pracovišť Úřadu práce Moravskoslezského kraje související s uplatňováním metod sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace osob ohrožených i sociálně vyloučených. Podpora má hlavně zlepšit současný stav a zároveň má také položit základní, v budoucnu i bez projektu udržitelnou platformu pokračujících nástrojů v duchu jednotného systému podpory metod sociální práce na kontaktních pracovištích Úřadu práce v MSK.

Klíčové aktivity projektu

Obecné informace k aktivitám (PDF)

Supervize
prostřednictvím nastavení způsobu plánování i realizací nezávislé podpory. Je efektivním nástrojem pomoci sociálním pracovníkům v řešení problémových situací.

Facilitace
- realizace síťování sociálních pracovníků napříč institucemi, organizacemi a rezorty směřující k výměně zkušeností v dobré i špatné praxi při řešení situace klientů. 
 
 

Zhodnocení projektu

Supervize

Za dobu realizace projektu proběhlo celkem 114 supervizních setkání v rámci jednotlivých KoP ÚP v MSK. Jednotlivá supervizní setkání jsou realizována obvykle s cca 2-3 měsíčním odstupem v časové délce 2 - 3 hodiny na setkání, poslední supervize byly uskutečněny v kratším intervalu dle individuality každého supervizního procesu ve skupině. Supervize byla poskytována týmově, zejména pro řešení týmových interakcí a problémů (např. psychohygiena a prostředí, sociální práce na ÚP, případová práce s klienty, vztahy na pracovišti, vztahy nadřízený – podřízený atd.). Supervize vedla k podpoře týmové spolupráce a přinesla pracovníkům rozvoj, cílenost a zkvalitnění sociální práce, vyšší uspokojení z jejich práce a zamezení profesnímu vyhoření. Supervizní proces ukázal potřebu náhledu nezávislého odborníka – supervizora, který přináší nezávislý pohled na procesy a případovou práci.

 

Síťování napříč institucemi, organizacemi – facilitace

Celkem proběhlo 34 facilitativních setkání, kde byli zastoupeni pracovníci úřadu práce (zejména sociální pracovníci) a dále byli osloveni a přizváni zástupci spolupracujících organizací jako jsou sociální pracovníci ze sociálních odborů jednotlivých městských úřadů, sociální pracovníci poskytovatelů sociálních služeb (např. Charita, Armáda spásy, Slezská diakonie apod.), zdravotně - sociální pracovníci z domovů důchodců či z nemocnic a další. Účastníci setkání společně řešili možnosti vzájemné spolupráce/zapojení (pomocí vztyčných bodů, ve kterých se jejich práce s klienty střetává), prostřednictvím výměny kontaktů, pochopení vzájemných kompetencí a rolí, výměny zkušeností v dobré i špatné praxi při řešení situace jejich společných klientů, vzájemné informovanosti ohledně změn a novel zákonů, společně zasívali semínka spolupráce, podíleli se na řešení klíčových potřeb cílové skupiny projektu. Síťování vedlo k prohloubení spolupráce daných institucí, vytvoření souboru příkladů dobré praxe pro další využití a vytvoření impulsu pro vznik platforem spolupráce všech zapojených subjektů.

Tento projekt ověřil potřebnost realizací supervizních setkání pro cílovou skupinu a definoval přínosy pro jejich profesionální rozvoj a sociální práci. Na tento pilotní projekt navážeme v tomto roce dalším projektem, který bude pokračovat v supervizních setkání sociálních pracovníků ÚP s cílem i nadále rozvíjet a zkvalitňovat výkon činností sociální práce na Úřadu práce ČR.

ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA (PDF)

Kontakt

Ing. Sabrina Hrancová
tel. 770 111 007
e-mail: sabrina@educocentrum.cz